Privacyvoorwaarden

 

Versie 3, Datum: 09-05-201

 

Privacyverklaring van de Evangeliegemeente Sion te Montfoort

 

 1. Inleiding

De Evangeliegemeente Sion te Montfoort, hierna te noemen gemeente Sion is ingeschreven als stichting onder nummer 41186475 bij de kamer van koophandel. De gemeente Sion maakt deel uit van de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) en heeft als zodanig een ANBI-status. De gemeente Sion functioneert als streekgemeente van Jezus Christus.

Voor het samen kunnen functioneren als gemeente in de regio is het onvermijdelijk dat er gegevens van de gemeenteleden verzameld worden. De term “gemeenteleden” wordt verderop in dit document uitgelegd.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, worden er strenge, maar gerechtvaardigde eisen aan het verzamelen van gegevens gesteld.

Deze privacyverklaring is een uitwerking van het verzamelen van gegevens onder deze verordening.

Vanzelfsprekend heeft men het recht dat er op een zorgvuldige en terughoudende wijze met ieders gegevens omgegaan wordt. In de verordening staat dat kinderen vanaf 16 jaar zelf moeten beslissen wat er met hun gegevens gedaan mag worden.

 1. Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

Ieder heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met zijn/haar persoonsgegevens omgegaan wordt. Daarom zorgt de gemeente Sion ervoor dat privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de gemeente Sion is een ieder die een taak uitoefent tot geheimhouding verplicht.

 1. De contactgegevens van de gemeente Sion in het kader van de AVG

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en om er voor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan die privacyregels te voldoen heeft de gemeente Sion de coördinatie van die waarborgen gelegd bij het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur wijst vervolgens een coördinator aan, die tevens als contactpersoon zal fungeren.

 1. Uw rechten en de procedure bij een verzoek

 1. Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Het recht dat ieder persoon heeft om zijn/haar persoonsgegevens, die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst, in een digitaal en leesbaar formaat te ontvangen en/of te laten verstrekken aan een andere partij.

 1. Het recht op vergetelheid

Het recht om “vergeten” te worden. Als betrokkene aangeeft niet langer deel wenst uit te maken van de gemeente zullen alle gegevens “vernietigd” worden, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de gemeente Sion zich daar niet tegen verzetten.

 1. Recht op inzage

Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

 1. Recht op rectificatie en aanvulling

Het recht om persoonsgegevens die verwerkt worden te laten wijzigen. Gegevens kan men laten wijzigen indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de gemeente Sion zich hier niet tegen verzetten.

 1. Het recht op beperking van de verwerking

Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

 1. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de gemeente Sion als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computer-systeem u een automatisch bericht stuurt.

 1. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze autoriteit ziet toe op handhaving van de wettelijke regels zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u schriftelijk (of per email) contact op met de gemeente Sion via de contactgegevens hierboven vermeld.

De gemeente Sion zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente Sion rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de gemeente Sion.

 1. De website van de gemeente Sion, “Sion Nieuws” en de adressenlijst

Op de website is een deel voor iedereen openbaar, een ander deel is alleen toegankelijk voor leden van de gemeente Sion. Daarbij heeft ieder lid een eigen wachtwoord. Op het niet besloten deel van de website staat een invulformulier, dat door iedereen ingevuld kan worden. Omdat de gemeente Sion een stichting is en daarom officieel geen leden heeft, is er voor gekozen om degenen, die het invulformulier ingevuld hebben, als gemeentelid te erkennen.

Met het invullen (geheel of gedeeltelijk) van het formulier gaat het gemeentelid akkoord met het gebruik van de gegevens. Deze gegevens worden geplaatst op de adressenlijst, die voor alle leden te vinden is op het besloten deel van de website.

Op het openbare gedeelte van de website komen de preken.

 

Ook de privacyverklaring is te vinden op het openbare gedeelte van de website, die daarmee zowel voor leden als bezoekers te lezen valt.

Op het openbare gedeelte komt de nieuwsbrief “Sion Nieuws”, maar dan zonder de verjaardagen. Mensen die kopij aanleveren voor Sion Nieuws, moeten zich bewust zijn dat met het aanleveren van de kopij hun naam ook vermeld wordt, tenzij uitdrukkelijk gevraagd wordt, of de kopij anoniem in Sion Nieuws vermeld kan worden.

Films en foto’s waarop personen zijn te herkennen alsmede de persoonlijke gegevens van de gemeenteleden, worden in principe niet op het openbare gedeelte van de website getoond. Als dat wel zo is, dan hebben de betreffende personen hier schriftelijk of per mail toestemming voor gegeven. Uitzondering zijn de gegevens van de verschillende personen die een functie vervullen. Hun naam en eventueel adres mag normaliter wel openbaar gemaakt worden.

Sion Nieuws en andere algemene mailing wordt aan iedereen toegestuurd die een emailadres opgeeft.

Sion Nieuws en andere algemene mailing (o.a. de adressenlijst) wordt alleen op papier beschikbaar gesteld aan gemeenteleden, die daarom vragen.

 1. De Financiën van de gemeente Sion

De gemeente Sion bestaat financieel dankzij de giften van de gemeenteleden. Er is een penningmeester en een boekhouder aanwezig, die de gemeente wat dat betreft ter dienste staan.

Beiden dienen zich te onthouden van het controleren van gemeenteleden, in de zin van: wie hoeveel geeft. Wel is natuurlijk onvermijdelijk dat beiden bedragen op de rekening zien staan; maar daar geldt een geheimhoudingsplicht voor.

Ook de leden van de kascontrolecommissie, die in het jaar dat volgt op het boekhoudjaar de boekhouding controleren, zijn gebonden aan geheimhouding.

 1. Het constateren en melden van datalekken

Men spreekt van een datalek als beveiligde gegevens toch, bewust of onbewust, openbaar zijn geworden. Als één of meer van de volgende vragen met ja beantwoord worden is er sprake van een datalek:

1) Is er sprake van inbreuk op de beveiliging?

2) Zijn er persoonsgegevens verloren gegaan?

3) Kan ik redelijkerwijs aannemen dat er persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt?

Bij vermoeden van een datalek neemt u contact op met de contactpersoon die door het stichtingsbestuur is belast met het waarborgen van de privacy.

Een datalek moet door het stichtingsbestuur van Sion binnen 72 uur na constatering gemeld worden aan de Autoriteit persoons-gegevens. Tevens dient de gedupeerde op de hoogte gesteld te worden. Er moet een inventarisatie plaats vinden om te leren van het datalek, zodat in de toekomst zo’n datalek vermeden kan worden.

De contactpersoon AVG houdt een overzicht bij met datalekken binnen de gemeente Sion. Per datalek bevat het overzicht feiten en gegevens omtrent de aard van een datalek.